Spis treści

Wieś ta, podobnie jak i inne okoliczne miejscowości, przeżywała na przestrzeni wieków liczne najazdy, wojny, epidemie i pożary. Ze względu na drewnianą zabudowę szczególnie tragiczne w skutkach były pożary. Okolice te narażone były na najazdy Tatarów, a wiele zniszczeń przynosiły także liczne wojny, jakie nawiedzały te strony w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Towarzyszyły im często epidemie, szczególnie groźna wystąpiła w tym rejonie w 1652 roku.
Na przestrzeni wieków zmieniała się liczba ludności Blizianki, w kolejnych latach przedstawiała się ona następująco:
-  rok 1581   -  19   osób,
-  rok 1785   -  285 osób,  
-  rok 1841   -  193 osoby,
-  rok 1846   -  197 osób,
-  rok 1870   -  455 osób,
-  rok 1880   -  488 osób,
-  rok 1890   -  494 osoby, w tym 206 greko-katolików,
-  rok 1930   -  540 osób , w tym 140 greko-katolików,
-  rok 1938   -  650 osób , w tym 160 greko-katolików,
-  rok 1976   -  484 osoby,
-  rok 1984   -  498 osób,
-  rok 1990   -  440 osób,
-  rok 1995   -  466 osób,
-  rok 2000   -  457 osób,
-  rok 2003   -  447 osób.
Z przedstawionego zestawienia wynika, iż tendencja wzrostowa liczby ludności Blizianki trwała do lat 30-tych XX wieku, po drugiej wojnie światowej uległa ona zahamowaniu i obecnie  cechuje się powolnym spadkiem . Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w tym, iż najpierw wojna sama w sobie przyniosła nie tylko wiele zniszczeń materialnych, ale też i duże straty w ludziach. Zaznaczyć należy, że na przestrzeni dziesiątków lat, mimo zróżnicowania etnicznego i wyznaniowego, wśród mieszkańców Blizianki panowała wzajemna życzliwość, sąsiedzka zgoda oraz pomoc. W tym miejscu należy podkreślić, iż oprócz wymienionych do tej pory dwóch społeczności, Bliziankę zamieszkiwało kilka rodzin żydowskich, które w czasie wojny zostały wywiezione do rzeszowskiego getta w 1943 roku. Wojna obudziła w niektórych ludziach niespotykaną wcześniej nienawiść. Przypadki licznych grabieży i mordów powodujących ludzkie zgorszenie, przyczyniły się do wzniecania nastrojów nienawiści i wzajemnych uprzedzeń. Ten smutny okres pozostał w pamięci bardzo wielu jeszcze dziś żyjących ludzi w naszej miejscowości. Zjawiska tego nie należy wszak uogólniać i odnosić do wszystkich. Udokumentowaniem tego jest fakt, iż gdy po zakończeniu wojny ludność greko-katolicka z południowo-wschodniej Polski została wysiedlana na tereny ówczesnego Związku Radzieckiego oraz na tzw. Ziemie Odzyskane, to zjawisko to ominęło Bliziankę oraz jej mieszkańców.
Rozwój przemysłu po wojnie, pojawienie się szans edukacyjnych dla młodzieży oraz związane z nimi nadzieje na awans społeczny, powodowały migrację mieszkańców Blizianki do ośrodków miejskich ? była to druga przyczyna spadku liczby ludności. Wreszcie czasy nam współczesne, które w skali całego kraju naznaczone są niżem demograficznym, mają znaczny wpływ na to zjawisko.
Warto zaznaczyć, iż niewątpliwym powodem istnienia miejscowości do tej pory i w takim stanie, jest obecność takich instytucji jak Szkoła i Kościół. Żadne inne bowiem, oprócz oczywiście rodziny, nie wywierają tak znaczącego wpływu na rozwój nie tylko jednostki, ale i całej społeczności. Im właśnie pragnę poświęcić kilka następnych akapitów.