Spis treści

Wspomniałem wcześniej, o dwóch ważnych dla wsi instytucjach, tj. kościele i szkole. Rolę jednej i drugiej trudno jest przecenić, czy też stawiać przed sobą, obie bowiem są równie ważne i każdy kto w jakikolwiek sposób był z Blizianką związany, bardzo wiele im zawdzięcza. Jedni z nich swą pracowitością i umiłowaniem pracy na roli dają innym godny przykład życia. Inni, którzy zdobyli wykształcenie, obejmowali i pełnili ważne funkcje publiczne w różnych instytucjach związanych z oświatą, sądownictwem, administracją państwową, policją, wojskiem, medycyną i innymi. Bardzo ważne jest to, iż zawsze podkreślali oni swoje korzenie, a z ich życzliwej pomocy mógł niejeden z nas, w tym i piszący te słowa, skorzystać. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć wreszcie o kapłanach i siostrze zakonnej wywodzącym się z tej parafii, którzy swe życie związali ze służbą Bogu i Kościołowi. Wszyscy oni zasługują na uznanie i słowa podziękowania.
Pierwszą jednoklasową szkołę powszechną z polskim językiem nauczania, założono w Bliziance w 1906 roku, pierwszą nauczycielką była Pani Janiszewska. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, ustawą konstytucyjną wprowadzono już obowiązkową i bezpłatną naukę w zakresie szkoły podstawowej. Postanowiono również, iż nauka religii będzie dla wszystkich uczniów obowiązkowa. Czasy były nie tylko nowe, ale i trudne, dlatego też z wypełnianiem obowiązku szkolnego bywało różnie. Po drugiej wojnie światowej, kiedy wprowadzono siedmioklasową naukę w zakresie szkoły podstawowej, z biegiem czasu jej dotychczasowy budynek był już za ciasny. Przystąpiono, więc do budowy nowej szkoły, którą ukończono i oddano do użytku w 1972 roku. Zaangażowanie mieszkańców w tym dziele było ogromne, każdy w jakikolwiek sposób tylko mógł wspierał budowę nowego obiektu dydaktycznego. Duże zasługi najpierw w inicjowaniu, zaś później już w fazie realizacji tej inwestycji, położył ówczesny kierownik szkoły Zdzisław Jakima.
Przedstawiony zarys dziejów wsi i parafii Blizianka, w samym założeniu nie miał charakteru opracowania naukowego, gdyż takowe charakteryzuje się inną strukturą. Jednakże opisy z przeszłości oparte są na źródłach historycznych, a tym samym nie są owocem wyobraźni autora. Artykuł ma spełnić funkcje wstępu do kroniki parafialnej, która wszystkie współczesne wydarzenia, będzie już na bieżąco opisywać. O tym, iż jest taka potrzeba nie trzeba nikogo przekonywać. Wspomniana wyżej funkcja artykułu zdecydowała o jego rozmiarach, stąd też niejako wymuszone metodologicznie skrótowe potraktowanie niektórych zagadnień. Obowiązkiem każdego pokolenia jest szacunek do przeszłości, bowiem pamięć o niej kształtuje teraźniejszość i wpływa na przyszłość. Powinność ta nabiera wyjątkowego znaczenia w czasach współczesnych, w dobie integracji europejskiej, kiedy mamy do zdania bardzo trudny egzamin z dojrzałości obywatelskiej i religijnej. Uczyńmy, więc wszystko, aby przyszłe pokolenia wystawiły nam z niego dobrą notę.
 
Blizianka, 2004 rok.
 
opracował
mgr Zbigniew Korab